اگر مطالب و نکاتی که در قالب فایل های صوتی در اختیار شما قرار میگیرد حس خوبی در شما ایجاد می کند و باعث میشود اراده ای

در وجود خودتون برای تغییر احساس کنید می توانید مبلغ آن را به حساب سایت پرداخت کنید و اینگونه از زحمات کشیده شده گروه

سجاد عبادی-تغییر باورها قدردانی کنید

توجه: این مبلغ برای هزینه محصولات نمی باشد

مبلغ را به تومان وارد کنید

جهت پرداخت به حساب زرین پال اینجا کلیک
کنید